Die Vertreter der nationalen Minderheiten in Tschechien haben auf die fremdenfeindlichen Äußerungen von Mitgliedern der Partei „Freiheit und direkte Demokratie“ mit einer eigenen Stellungnahme reagiert, die heute öffentlich gemacht wurde. Wir veröffentlichen die Erklärung in einer deutschen Übersetzung und im tschechischen Original.

 

Wir verurteilen die hasserfüllte Ideologie Tomio Okamuras und seiner Partei scharf

Der ehemalige Parteisekretär von Tomio Okamuras Partei „Svoboda a přímá demokracie – SPD“ (Freiheit und direkte Demokratie), Jaroslav Staník wurde vor kurzem für seine Aussage „Juden, Homosexuelle und Zigeuner sollten vergast werden“ verklagt. Tomio Okamura selbst zweifelte die Existenz des Konzentrationslagers in Lety an, offensichtlich deshalb, weil dieses Arbeitslager die nationale Minderheit der Roma betraf. Der SPD-Abgeordnete Miroslav Rozner nannte diesen Ort ein „nichtexistentes Pseudokonzentrationslager“. Diese und eine Reihe weiterer Aussagen von Personen, die mit der SPD verbunden sind, formen eine Ideologie, die auf der Intoleranz gegenüber nationalen und religiösen Minderheiten aufgebaut ist und in physische Aggression und folgenschwere Zwischenfälle münden kann. Diese Ideologie Tomio Okamuras knüpft an die einstigen Aktivitäten von Miroslav Sládek an, weswegen es eingedenk der historischen Erfahrungen notwendig ist, davor zu warnen und sie deutlich abzulehnen.

Jeder Mensch ist direkt verantwortlich für sein Verhalten und seine Taten – nicht jedoch für seine Herkunft. Zudem ist diese Unterschiedlichkeit eine Bereicherung und nicht etwa ein Handicap. Die wahre Bedrohung der tschechischen Gesellschaft sind deswegen der Populismus, Extremismus und der Missbrauch der komplizierten Situation von gefährdeten Menschen, was Tomio Okamuras Ideologie verkörpert. Eine reife Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie Lehren aus der Vergangenheit zieht und grundsätzliche Fehler nicht wiederholt. Das Anzweifeln von Fakten in Bezug auf Konzentrationslager oder gar die Forderung nach „Vergasung“ nationaler Minderheiten bedeuten ein absolutes Unverständnis grundlegenden menschlichen Anstands.

Wir fordern alle öffentlichen Amtsträger auf, im Interesse der Bewahrung der derzeitigen mannigfaltigen Tschechischen Republik auf alle Äußerungen zu verzichten, die hasserfüllte und xenophobe Stimmungen anheizen. Wir fordern die höchsten Verfassungsorgane, inklusive des Präsidenten der Republik und des Premierministers in Demission, auf, sich deutlich von diesen Äußerungen zu distanzieren, da es sich um Personen handelt, die großen Einfluss auf den öffentlichen Diskurs haben und die eine moralische Verpflichtung haben, sich gegen hasserfüllte, gefährliche und unwahre Behauptungen einzusetzen, welche gegen ganze Gruppen von Bewohnern der Tschechischen Republik gerichtet sind. Die Folgen nationaler, rassistischer und religiöser Intoleranz können fatal sein, wie wir aus der nicht allzu fernen Vergangenheit wissen.

Wir sind Mitglieder der Zuwendungskommission des Programms zur Verbreitung und Aufnahme von Informationen in den Sprachen der nationalen Minderheiten (Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin). Für diese Kommission wurde jeder von uns nach einer Abstimmung des Regierungsrates für nationale Minderheiten von Initiativen nominiert, die konkrete nationale Minderheiten vertreten, die in der Tschechischen Republik leben. Eines der Hauptziele dieses Programms ist unter anderem die Unterstützung der nationalen Minderheiten bei ihrer freien und unabhängigen Selbstdarstellung und der Bezugnahme auf Geschehnisse in der Mehrheitsgesellschaft in ihrer jeweiligen Sprache. Die Periodika, die dieses Programm unterstützt, sind jedoch nicht nur für die Leser aus den Minderheiten gedacht. Die Mehrheitsgesellschaft kann sich durch sie ein Bild davon machen, wie vielfältig die ethnische Zusammensetzung der heutigen Tschechischen Republik ist. Das Programm garantiert somit gleichermaßen, dass ihre Vielfalt und ihr Reichtum an Nationalitäten in unserer nun freien Gesellschaft auch weiterhin als etwas ganz Natürliches verstanden wird. Die Möglichkeit, darüber frei zu sprechen, sogar in der eigenen Sprache und zudem durch den Staat unterstützt, in dem wir leben, verstehen wir als eine wichtige Errungenschaft des Novembers ´89 und zugleich als Gradmesser des Zustands unserer Demokratie.

Als Vertreter der in der Tschechischen Republik lebenden nationalen Minderheiten werden wir darum so lange deutlich auf die Gefahren des Rassismus, der Xenophobie und der Intoleranz hinweisen, bis sie völlig erlöschen.

Milan Pospíšil – Oberster Regierungsrat, Sekretär des Regierungsrates für nationale Minderheiten

Georgi Bečev – Vertreter der bulgarischen Minderheit

Janusz Konieczny – Vertreter der polnischen Minderheit

Miroslav Kováč – Vertreter der Roma-Minderheit

Eva Zajíčková – Vertreterin der slowakischen Minderheit

Richard Neugebauer – Vertreter der deutschen Minderheit

Mai Nguyenová – Vertreterin der vietnamesischen Minderheit

Eugenie Číhalová – Vertreterin der russischen Minderheit

Androniki Valentová – Vertreterin der griechischen Minderheit

 


Ostře odsuzujeme nenávistnou ideologii Tomia Okamury a jeho strany

Někdejší tajemník politické strany Tomia Okamury Svoboda a přímé demokracie (SPD) Jaroslav Staník byl nedávno obviněn za výrok „Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu“. Sám Tomio Okamura začal zpochybňovat koncentrační tábor v Letech evidentně v souvislosti s tím, že tento pracovní tábor se týkal romské národnostní menšiny. Poslanec SPD Miroslav Rozner pak toto místo označil za „neexistující pseudokoncetrák“. Tyto a řada dalších výroků osob spjatých s SPD vytvářejí ideologii postavenou na nesnášenlivosti vůči národnostním či náboženských menšinám, což může přerůst i ve fyzickou agresi a závažné incidenty. Tato ideologie Tomia Okamury navazuje na někdejší aktivity Miroslava Sládka, a proto je nutné s ohledem na historickou zkušenost před ní varovat a razantně odmítnout.

Každý člověk je přímo odpovědný za svoje chování a své činy – nikoliv za svůj původ. Navíc tato jinakost je obohacením, nikoliv handicapem. Skutečným ohrožením české společnosti je proto populismus, extrémismus a zneužití složité situace zranitelných osob, což ztělesňuje ideologie Tomia Okamury. Vyspělý národ se vyznačuje tím, že je poučen z minulosti a zásadní chyby již neopakuje. Zpochybňování faktů ve vztahu ke koncentračním táborům či dokonce posílání národnostních menšin „do plynu“ je naprostým nepochopením základní lidské důstojnosti.

Žádáme všechny veřejně činné osoby, aby se v zájmu udržení současné rozmanité České republiky zdržovaly všech projevů, jež živí nenávistné a xenofobní nálady. Žádáme vysoké ústavní činitele, vč. prezidenta republiky a premiéra v demisi, aby se proti těmto výrokům ohradili s podobnou razancí, neboť se jedná o osoby s velkým vlivem na veřejný diskurs, které mají morální povinnost vystupovat proti nenávistným, nebezpečným a lživým tvrzením, namířeným proti celým skupinám obyvatel ČR. Důsledky národnostní, rasové a náboženské nesnášenlivosti mohou být fatální, což z nedávné minulosti dobře víme.

Jsme členové výběrové dotační komise v Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin. Do dotační komise byl každý z nás nominován občanskými iniciativami reprezentujícími konkrétní národnostní menšiny žijící v ČR po projednání Radou vlády pro národnostní menšiny. Jedním z hlavních cílů tohoto programu je mimo jiné to, aby se s jeho přispěním národnostní menšiny mohly svobodně, volně a také ve svém vlastním jazyce vyjadřovat a komentovat aktuální dění ve vlastní minoritě, jakož i ve většinové společnosti. Periodika, která jsou Programem podpořena, však nejsou určena výhradně pro okruh čtenářů z řad jednotlivých národnostních menšin. Většinová společnost si na jejich základě může učinit obrázek o tom, jak pestrá je etnická skladba dnešní České republiky. Program je tedy zároveň garantem, že její národnostní různorodost a bohatost bude v naší polistopadové svobodné společnosti i nadále chápána jako něco zcela přirozeného. Možnost o tom svobodně hovořit, dokonce ve vlastním menšinovém jazyce, nadto s podporou státu, v němž žijeme, také chápeme jako jeden z důležitých výdobytků Listopadu ́89 a zároveň ukazatel stavu naší demokracie.

My, jako zástupci národnostních menšin žijících v ČR budeme proto na nebezpečí rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti důrazně upozorňovat až do doby, než zcela pomine.  

Milan Pospíšil – vrchní vládní rada, tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny

Georgi Bečev – zástupce bulharské menšiny

Janusz Konieczny – zástupce polské menšiny

Miroslav Kováč – zástupce romské menšiny

Eva Zajíčková – zástupkyně slovenské menšiny

Richard Neugebauer – zástupce německé menšiny

Mai Nguyenová – zástupce vietnamské menšiny

Eugenie Číhalová – zástupkyně ruské menšiny

Androniki Valentová – zástupkyně řecké menšiny

 

 

Werden Sie noch heute LandesECHO-Leser.

Mit einem Abo des LandesECHO sind Sie immer auf dem Laufenden, was sich in den deutsch-tschechischen Beziehungen tut - in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft oder Kultur. Sie unterstützen eine unabhängige, nichtkommerzielle und meinungsfreudige Zeitschrift. Außerdem erfahren Sie mehr über die deutsche Minderheit, ihre Geschichte und ihr Leben in der Tschechischen Republik. Für weitere Informationen klicken Sie hier.